اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است ۱ الی ۲ سانتی متر خطا داشته باشند.

بالا