اندازه های درج شده در جدول سایز بندی ممکن است 1 الی 2 سانتی متر خظا داشته باشد.

بالا