اندازهای درج شده در جدول سایز بندی ممکن است 1 الی 2 سانتی متر خطا داشته باشد.

بالا