اندازه های درج شده در جدول سایز بندی ممکن است ۱ الی ۲ سانتی متر خطا داشه باشد.

بالا